Zebranie wiejskie w sprawie zaopiniowania nowego statutu wsi Kamionki - 18.10.2016, godzina 19:00

6 października 2016

Zapraszam na zebranie ws. zaopiniowania nowego statutu wsi Kamionki. Odbędzie się ono 18.10.2016 r. o godzinie 19:00 w sali OSP Kamionki. Poniżej znajdziecie tekst projektu zaproponowany przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, w porozumieniu z przedstawicielami Komisji Rolnictwa Rady Miasta i Gminy Kórnik. Proszę o zapoznanie się z projektem a uwagi proszę zgłaszać podczas zebrania.

Zapraszam!

Magdalena Kosakowska

Sołtyska Kamionek

 

                                                                Załącznik

                                                                                                     do uchwały nr … / … / …..

                                                                                                     Rady Miasta i Gminy Kórnik 

                                                                                                     z dnia ……..2016r

 

STATUT SOŁECTWA  KAMIONKI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo Kamionki  stanowi jednostkę pomocniczą Miasta i Gminy Kórnik.

 

§ 2.1.Terenem działania sołectwa jest wieś Kamionki.

 

2. Granice i obszar sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.

§ 3. Siedzibą organów sołectwa jest wieś Kamionki.

§ 4. Organy sołectwa działają zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

  1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

  2)  statutu Miasta i Gminy Kórnik;

  3)  przepisami niniejszego statutu.

§ 5. Przez użyte w statucie pojęcia należy rozumieć:

  1)  gmina – Miasto i Gminę Kórnik;

  2)  sołectwo-jednostkę pomocniczą określoną w §1 statutu;

  3)  zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa;

  4)  sołtys - organ wykonawczy sołectwa;

  5)  statut - statut sołectwa;

  6)  rada - Radę Miasta i Gminy Kórnik;

  7)  burmistrz - Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik;

  8)  urząd - Urząd Miasta i Gminy Kórnik.

Rozdział II

Zakres działania

§ 6. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szczególności:

  1)  inicjowanie działań organów gminy;

  2)  konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw podlegających regulacji w drodze aktów prawa miejscowego, jak również w innych sprawach, w jakich o opinię wystąpiła rada lub burmistrz;

  3)  występowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa;

  4)  współdziałanie z właściwymi organami w zakresie planowania przestrzennego, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

  5)  zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu jego właściwego wykorzystania;

  6)  organizowanie prac społecznie użytecznych;

  7)  dbanie o stan środowiska naturalnego, przeprowadzanie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi;

  8)  kształtowanie zasad współżycia społecznego;

  9)  organizowanie pomocy sąsiedzkiej;

10)  współdziałanie z sąsiednimi sołectwami.

Rozdział III

Organy

§ 7. Organami sołectwa są:

  1)  zebranie wiejskie, zwane dalej „zebraniem”;

  2)  sołtys.

§ 8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.

2. Uchwały zebrania są odnotowywane w protokole.

§ 9. 1. Prawo do udziału w zebraniu mają mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na jego terenie i posiadający czynne prawo wyborcze, zwani dalej „uprawnionymi”.

2. Prawo do udziału w zebraniu, bez prawa do udziału w głosowaniach, mają także podatnicy podatku od nieruchomości znajdujących się na terenie sołectwa.

3. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania poweźmie wątpliwość - czy dana osoba przybyła na zebranie - jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.

4. Uprawnienia do udziału w zebraniu obejmują następujące prawa:

  1)  inicjatywy uchwałodawczej;

  2)  udziału w dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad;

  3)  udziału w głosowaniach;

  4)  zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 10. Do zadań zebrania należy w szczególności:

  1)  wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

  2)  inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;

  3)  decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego będącego w użytkowaniu sołectwa;

  4)  uchwalanie rocznego planu finansowo - rzeczowego sołectwa oraz dokonywanie w nim zmian w ciągu roku;

  5)  wypowiadanie się w sprawach działalności gminnych jednostek organizacyjnych;

  6)  uchwalanie wniosku o przyznanie środków z  funduszu sołeckiego na dany rok.

 

§ 11. 1. Zebranie zwołuje sołtys w jednym z przypadków:

1) z własnej inicjatywy;

2)  na wniosek co najmniej 10% uprawnionych;

3) na wniosek burmistrza.

2. Zebranie zwołuje burmistrz w przypadku, gdy sołtys w terminie 7 dni nie zwoła zebrania na wniosek uprawnionych mieszkańców.

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania powinno zawierać w szczególności:

  1)  informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

  2)  określenie daty, godziny i miejsca zebrania;

  3)  podanie proponowanego porządku obrad;

  4)  przedmiot proponowanych do podjęcia uchwał.

4. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak co najmniej dwa razy w roku.

 

§ 12. 1. Zebranie otwiera sołtys lub upoważniony przez sołtysa członek rady sołeckiej.

2. Obradom zebrania przewodniczy sołtys lub osoba wskazana przez sołtysa.

3. Porządek obrad ustala zebranie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa lub burmistrza.

4. W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa sołtys lub członek rady sołeckiej.

5. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań oraz protokołowania zebrań, burmistrz wyznacza pracownika urzędu do kontaktów z sołectwem.

6. Sołtys każdorazowo obowiązany jest powiadomić burmistrza o planowanym terminie zebrania, co najmniej na 7 dni przed terminem jego zwołania.

§ 13. 1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

2. W przypadku braku quorum na zebraniu w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwołania zebrania, wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzygnięcia są wiążące bez względu na liczbę uprawnionych biorących w nim udział.

3. Zebranie w drugim terminie może się odbyć nie wcześniej niż po upływie piętnastu minut od terminu zwołania pierwszego zebrania.

 

§ 14. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały podjęte na zebraniu są dostępne u sołtysa oraz upublicznione na stronie internetowej www.kornik.pl

§ 15. 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół, który powinien zawierać:

  1)  datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa;

  2)  liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu i stwierdzenie jego prawomocności;

  3)  nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem ich stanowisk;

  4)  zatwierdzony porządek obrad;

  5)  przebieg obrad, a w szczególności: streszczenie przemówień i dyskusji, treść zgłoszonych wniosków, wyniki głosowań;

  6)  podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

2. Do protokołu załącza się:

  1)  listę osób obecnych na zebraniu;

  2)  inne wskazane w protokole załączniki.

3. W sprawach poddawanych pod głosowanie w protokole powinien być ujęty zapis, jaką ilość głosów oddano „za” i „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

5. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek lub wyciągów.

§ 16. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

  1)  przygotowywanie i zwoływanie zebrań;

  2)  zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń rady sołeckiej oraz kierowanie jej pracą;

  3)  przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach należących do kompetencji sołectwa;

  4)  wykonywanie uchwał zebrania;

  5)  gospodarowanie majątkiem sołectwa;

  6)  organizowanie spotkań z radnymi i komisjami rady;

  7)  reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

  8)  występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie z upoważnienia zebrania;

  9)  wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej;

10)  organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć i inicjatyw społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

11)  informowanie mieszkańców sołectwa, w sposób zwyczajowo przyjęty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i sołectwa;

12)  uczestniczenie w naradach i spotkaniach sołtysów organizowanych przez burmistrza;

13)  wykonywanie innych zadań z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;

14)  współpraca z organami gminy;

15)  sporządzanie informacji i sprawozdań z działalności sołectwa;

16)  przedkładanie zebraniu sprawozdania ze swej działalności co najmniej raz w roku oraz na koniec kadencji;

17)  prowadzenie dokumentacji sołectwa obejmującej statut, protokoły i uchwały zebrań oraz korespondencję;

18)  sołtys może upoważnić członków rady sołeckiej do prowadzenia spraw przypisanych sołtysowi.

2. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy bezpośrednio sołtysa, obradami kieruje burmistrz lub osoba wyznaczona przez burmistrza.

3. W czasie niemożności pełnienia urzędu przez sołtysa, spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi przemijającymi okolicznościami, w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy, obowiązki sołtysa wykonuje wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej.

§ 17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do decydowania o:

  1)  kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;

  2)  udzielaniu głosu poza kolejnością;

  3)  określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców;

  4)  odebraniu głosu;

  5)  zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;

  6)  żądaniu określonego zachowania od uczestników zebrania.

2. Przewodniczący zebrania nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 18. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach określonych odrębną uchwałą rady.

§ 19. 1. Rada sołecka składa się z 3-8 członków i wspomaga sołtysa w zakresie wykonywania jego funkcji.

2. Decyzję w sprawie liczby członków rady sołeckiej na kolejną kadencję podejmuje zebranie, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

§ 20. 1. Sołtys zwołuje posiedzenia rady sołeckiej i przewodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady sołeckiej zwoływane są przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu rady sołeckiej.

3. Do kompetencji i obowiązków rady sołeckiej należy w szczególności:

  1)  współdziałanie z sołtysem w zakresie opracowywania projektów programów sołectwa, planów działań, projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie;

  2)  organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców niepełnosprawnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

  3)  inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców;

  4)  współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

4. Na zebraniach sołtys składa informację o działalności rady sołeckiej.

5. Rada sołecka pełni swoje funkcje nieodpłatnie.

Rozdział IV

Zasady, tryb wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej

§ 21. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i odpowiada kadencji rady, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.

§ 22. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej, zwołuje określając miejsce, dzień i godzinę oraz prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego, sołtys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwołania zebrania w trybie określonym w ust. 1, zebranie zwołuje burmistrz.

§ 23. 1. Do dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej niezbędny jest udział w zebraniu co najmniej 10% uprawnionych.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie odpowiednio przepis §13 ust. 2 i 3 statutu.

3. Liczbę uprawnionych, określa burmistrz, na podstawie rejestru wyborców.

4. Listę osób uprawnionych do głosowania dostarcza pracownik urzędu w dniu zebrania wyborczego.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności. Osoba, która odmówi podpisania listy obecności traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§ 24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wyłoniona spośród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co najmniej trzech osób.

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub do rady sołeckiej.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

  1)  przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

  2)  przygotowanie kart do głosowania;

  3)  przeprowadzenie wyborów;

  4)  obliczenie głosów;

  5)  sporządzenie protokołu z przebiegu wyborów oraz wyników głosowania, który podpisują członkowie komisji;

  6)  ogłoszenie wyników wyborów.

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią urzędu.

5. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

6. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik głosowania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku „x” przy jego nazwisku z lewej strony.

7. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa, uprawniony uczestnik głosowania wypowiada się w sprawie wyboru, zakreślając obwódką na karcie do głosowania odpowiednio wariant „tak” lub „nie”.

8. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać:

  1)  skład komisji skrutacyjnej;

  2)  ilość uprawnionych do głosowania;

  3)  ilość wyborców, którym wydano karty do głosowania;

  4)  ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych - z podaniem przyczyn;

  5)  ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

  6)  stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

9. Protokół wraz z kartami do głosowania niezwłocznie przekazuje się burmistrzowi.

§ 25. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa, w drugiej kolejności - dla dokonania wyboru członków rady sołeckiej.

§ 26. 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa stale zamieszkującemu na jego terenie, który ukończył 18 lat najpóźniej w dniu wyborów w tym również mieszkańcowi przebywającemu na terenie sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisanemu do stałego rejestru wyborców.

2. Sołtysa oraz członków rady sołeckiej wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów uprawnionych do głosowania.

3. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie, ustnie do protokołu lub pisemnie w razie swojej nieobecności.

§ 27. 1. Sołtysem zostaje ten kandydat, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów - przeprowadza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

3. Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów, o których mowa w ust. 2, wycofa zgodę na kandydowanie - w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów.

5. W przypadku, gdy w ponownym głosowaniu kandydaci otrzymają równą liczbę głosów - o wyborze rozstrzygają kolejne głosowania przeprowadzane do skutku, w postaci wyboru kandydata, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów.

6. Członkami rady sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów za wyborem.

7. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali tę samą liczbę głosów. Ponownego głosowania nie przeprowadza się, jeżeli ilość kandydatów z największą równą liczbą głosów nie jest większa niż liczba wybieranych członków rady sołeckiej.

8. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa lub liczby kandydatów na członków rady sołeckiej równej liczbie ustalonego składu rady sołeckiej, wybór jest skuteczny przy uzyskaniu zwykłej większości ważnie oddanych głosów za wyborem.
W przeciwnym razie należy dokonać zgłoszenia nowych kandydatów i wybory powtórzyć.

9. Protesty wyborcze przeciwko ważności wyborów, złożone na piśmie w ciągu 14 dni od dnia wyborów, rozpatruje i rozstrzyga burmistrz.

10. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki wyborów, burmistrz wybory unieważnia i zarządza ponowne w ciągu 14 dni od daty unieważnienia.

§ 28. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z mocy prawa wskutek:

  1)  pisemnego zrzeczenia się funkcji złożonego na ręce burmistrza (wygaśnięcie mandatu z datą wpływu do urzędu);

  2)  utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;

  3)  śmierci;

 4)  zniesienia sołectwa.

2. Odwołanie ze stanowiska sołtysa lub członka rady sołeckiej może nastąpić na wniosek, o którym mowa w ust.3, z powodu:

  1)  nie wykonywania swoich obowiązków;

  2)  naruszania postanowień statutu i uchwał zebrania;

  3)  dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska;

  4)  utraty w inny sposób zaufania mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek o zwołanie zebrania, na którym ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej, w przypadku o którym mowa w ust. 2, musi być podpisany przez 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa.

4. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 2, ze stanowiska:

  1)  sołtysa - zwołuje burmistrz;

  2)  członka rady sołeckiej - zwołuje sołtys.

6. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3.

7. Odwołanie z zajmowanej funkcji odbywa się w tym samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zainteresowanemu przysługuje prawo złożenia wyjaśnień.

9. Kolejny wniosek o odwołanie sołtysa można złożyć nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od poprzedniego głosowania w sprawie odwołania.

§ 29.  W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

  1)  sołtysa - zebranie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego sołtysa, zwołuje burmistrz;

  2)  członka rady sołeckiej - zebranie, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego członka rady sołeckiej, zwołuje sołtys.

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 30. Środki finansowe sołectwa stanowią środki wydzielone w budżecie gminy.

§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Środki finansowe sołectwa mogą być przeznaczone na realizację zadań własnych gminy.

3. Wydatki nie mogą przekroczyć kwot limitów określonych w planie finansowym sołectwa i powinny być realizowane w sposób celowy i oszczędny.

4. Niezrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasają z upływem roku budżetowego.

§ 32. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego i po zasięgnięciu opinii rady sołeckiej. W chwili wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa następuje jednoczesne zawieszenie dysponowaniem środkami finansowymi sołectwa.

2. Sołtys raz w roku, najpóźniej do 31 marca, składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu
z wykonania wydatków finansowych za rok ubiegły, a kopię sprawozdania wraz z protokołem z zebrania przekazuje Komisji Rewizyjnej rady.

Rozdział VI

Zakres zadań przekazywanych przez gminę oraz sposób ich realizacji

§ 33. 1. Sołectwo może korzystać z przekazanego mienia komunalnego.

2. Przekazanie mienia  następuje na podstawie umowy użyczenia.

3. Sołectwo może korzystać z obiektu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach, po uzgodnieniu terminu użyczenia z Zarządem OSP w Kamionkach. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach dysponuje Strażnicą na podstawie umowy użyczenia z Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik.

§ 34. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie z niego w ramach zwykłego zarządu.

2. Przez zakres zwykłego zarządu rozumie się:

  1)  utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;

  2)  załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

  3)  prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej;

  4)  wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, konkursów itp. oraz lokalnym organizacjom społecznym.

§ 35. Dochody uzyskane z mienia stanowią dochód gminy.

§ 36. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

 

Rozdział VII

Nadzór nad działalnością

§ 37. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują: rada - za pośrednictwem swych komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz burmistrz.

§ 38. Nadzór sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 39. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, sprawozdań, danych i wyjaśnień dotyczących działalności finansowej i statutowej sołectwa, przeprowadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego organów.

2. Podczas kontroli wskazana jest obecność sołtysa. Mogą w niej także uczestniczyć członkowie rady sołeckiej.

§ 40. 1. Burmistrz, na wniosek Komisji Rewizyjnej rady, może :

a) zawiesić sołtysa w czynnościach do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, jeżeli 
narusza przepisy prawa lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska;

b) ukarać utratą diety, na czas określony, w przypadku gdy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

2. W przypadku zawieszenia w czynnościach sołtysa, zebranie zwołuje burmistrz, w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa w ust. 1.

§ 41. 1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia burmistrzowi uchwał zebrania w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia z zastrzeżeniem, że uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na kolejny rok przedkładane są burmistrzowi do dnia 30 września roku bieżącego.

2. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne.

3. O nieważności uchwał orzeka burmistrz i zawiadamia o tym sołtysa.

§ 42. 1. Uchwała zebrania nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności, rzetelności może być uchylona przez burmistrza.

2. W przypadkach, określonych w ust. 1, burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot jej regulacji, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 43. 1. Zmiana statutu następuje w trybie jego uchwalenia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga burmistrz.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy statutu gminy
i obowiązujących ustaw.

 

 

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

 

 

Adam Lewandowski